Projekt Nový Svět

(spolu)(vy)(tvoříme) svět, ve kterém je radost žít

děj se a staň i ty jím

English version soon

Dílčí projekty

Zde můžeš nalézt konkrétnější výstupy projektu,

seznámit se s nimi a třeba je podpořit nebo spolu s námi tvořit.

Níže pod šipkami najdeš esenci 14 dílčích projektů, modré odkazy tě tam zavedou.

Brzy zveřejním ještě esenci dílčího projektu Proměna systémů (ve zdravý řád a čisté vědomí hodnoty)

Národní píseň

aneb 
Národní píseň k probouzení, kořenění a srdce otevření


Cílem projektu je vytvořit píseň pro náš národ, která bude zároveň modlitbou, a když se nám to podaří, tak se stane naší novou/novodobou hymnou.

Záměrem je vytvořit píseň, která nás bude posilovat, povzbuzovat a léčit.

.

Píseň, která bude mít silný a léčivý text + silnou a krásnou harmonickou melodii.

Bude probouzet sílu našeho ducha a pozvedat vědomí našeho národa + bude oslavou života a lidství a bude nás vracet do našich srdcí.

Tato píseň bude mít i další obrovský přesah:

bude nás lidi vylaďovat tak, abychom mohli činit dobrá a souladná rozhodnutí a dobré a souladné kroky, ať už budeme tvořit cokoliv.

.

Píseň zhmotníme v mnoha verzích/stylech/podobách tak, aby mohla oslovit každého člověka v naší zemi.

Tuto píseň si bude moci za/zpívat kdokoliv z nás - ten, který svůj hlas ke zpěvu již dlouho používá a trénuje i ten, kdo si ještě ke zpěvu cestu nenašel.

Tuto píseň si budeme moci za/zpívat kdekoliv - u táboráku i v kostele, doma při vaření, na společenské akci nebo při obchodním jednání.

.

Bude to

píseň, kterou budou moci zpívat:

nastávající maminky svým ještě nenarozeným dětem,

maminky a tatínkové svým dětem v náručí, kolébkách a postýlkách,

lidé sami sobě ve chvílích, které budou radostné i ve chvílích, které budou bolestné,

lidé svým blízkým, příbuzným, známým i těm neznámým či vzdáleným

pro povzbuzení, posílení, léčení, pohlazení, utěšení,

pro radost a potěšení,

či jen tak.

.

Tato píseň nás všechny spojí, propojí a posílí tak, abychom mohli být těmi, kteří vytvoří magnetickou vlnu proměny naší země, která se bude šířit do celého světa.

Tato píseň nás naladí do našich srdcí a čisté zdrojové energie tak, abychom mohli tvořit v energiích Nového Světa, ať už budeme tvořit cokoliv.

.

Bude potřeba vytvořit a otestovat píseň, jaká tu ještě nebyla.

Bude potřeba tuto píseň nahrát v mnoha audioverzích + natočit v podobě videoklipů v různých verzích.

Bude potřeba píseň rozšířit mezi lidi, aby se s ní mohli seznámit. Každý jeden člověk rozhodne, zda a jak rychle se tato píseň "ujme" jako sazenička, která bude růst v krásný strom lásky, hrdosti, čistoty a síly. Bude-li lidmi svobodně zpívána a šířena, pak bude vize projektu Národní píseň naplněna.

֍ 

Abychom to mohli zrealizovat, budeme potřebovat finanční, technickou i mediální podporu a pomoc.

Ale možná to bude nakonec úplně jinak...

֍

Ale hlavně bude potřeba, aby ti, kteří se do tvorby v jakékoliv podobě zapojí, tak činili v nadšení a radosti, ve vědomí hlubokého smyslu toho, co vzniká. Jen tak můžeme vytvořit píseň, která skutečně bude tím, čím být má a potřebuje.



Česko a hluk

aneb 
Česká zem snižuje hluk


Cílem projektu je snížení hluku, v tuto chvíli zejména dopravního. 

Hluk je velký stresor, snižuje kvalitu života a přispívá k mnoha psychickým i zdravotním problémům.

 


1. fáze projektu:

Vytvoříme mediální kampaň,

kde zacílíme na jedno konkrétní místo, které má velký potenciál:


V KRÁTKÉM HORIZONTU 

- vytvořit pro českou zemi a konkrétní jednotlivé obyvatele obrovskou hodnotu nejen v oblasti kvality jejich života - zlepšení životního komfortu, psychického i zdravotního stavu, ale úplně jednoduše a zcela zákonitě i v oblasti podpory českého zemědělství, českého hospodářství, českého patriotismu i národní identity a hrdosti.

- vytvořit podmínky pro to, aby se lidé mohli vracet k přirozenosti a také více vnímat sami sebe a své fyzické i niterné potřeby.


V DLOUHODOBĚJŠÍM HORIZONTU 

- vést ke snížení nákladů ve zdravotnictví a sociální sféře, ke zefektivnění pracovní činnosti a prodloužení produktivního období obyvatel naší země.

.

.

.

Bude potřeba vytvořit multimediální obsah - texty, videa, audia.

Bude potřeba tento obsah promovat v nejrůznějších komunikačních kanálech a médiích.

֍

Uvítáme finanční, mediální i technickou či jakoukoliv jinou podporu a pomoc.

֍



Krajina a zeleň

aneb 
Krásná krajina, harmonická sídla a hojná zeleň vůkol nás


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. tvořit zásadní vize, záměry a konkrétní kroky v péči o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

2. metodicky inspirovat jednotlivce, skupiny i organizace

3. zastřešovat/zaštiťovat/podporovat a v případě potřeby i koordinovat projekty, které pečují o krajinu, vodu, půdu, sídla, zeleň ve městech i mimo ně

4. monitorovat stav krajiny, vody, půdy, zeleně, sídel

5. šířit povědomí o projektech, které pečují o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

6. propojovat lidi s projekty, které jim budou blízké srdcem či lokalizací

7. osobně/fyzicky se podílet na péči o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

8. obzvláště ve velkých městech tvořit a budovat léčivé zahrady a léčivé parky

9. Probouzet lásku a úctu k přírodě i k místům, kde žijeme

10. Inspirovat, podporovat a umožňovat proměnu lidských obydlí a sídel, měst a obcí ve zdravá, harmonická  a podporující místa

֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou podporu a pomoc.

֍



Místní dary

aneb 
Naše místní plody, produkty a uzdravená voda


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Podporovat nacházení či jiné zajišťování místních zdrojů a vytváření místních produktů

Je přirozené využívat toho, co máme pod nosem. Je přirozené jíst to, co jsme si sami vypěstovali či to, co vyrostlo nebo jinak vzniklo v našem nejbližším okolí. Je přirozené používat to, co jsme si sami vytvořili nebo bylo vytvořeno v našem nejbližším okolí. Je přirozené žít lokálně, tedy skutečně žít v místě, kde přebýváme. 

Vede to k hlubšímu propojení s místy, kde žijeme (propojení energetické, emoční, fyzické, spirituální, sociální), vede to k větší prostotě a jednoduchosti žití. Dnes máme životy příliš složité a přeplněné. Jednoduchost a prostota je přitom velmi příjemná a oblažující.

Je mnoho cest, kterými se může tato podpora dít.

2. Podporovat vděčné, citlivé a zodpovědné zacházení a nakládání se zdroji, plody, produkty

Je potřeba nakládat se zdroji, plody a produkty s patřičnou úctou, citlivostí a zodpovědností. Zdroje, plody a produkty jsou tím, co nám umožňuje zde na Zemi žít. Často si nejsme dostatečně vědomi toho, jak důležité pro náš život tyto zdroje jsou. Je potřeba vnímat, že naše planeta je tím, co nám dává možnost zde žít. Že je to její dar a není možno si to nárokovat, přivlastňovat a není možno si to necitlivě brát.

Je potřeba do našich životů propsat vědomí toho, že vše, co tu máme, je živé. Jen živé jinak než my. Neustále tu nakládáme s tím, co je živé. I to, co vyrobíme a vytvoříme, má svého ducha a je to proto na určité úrovni živé. My to oživujeme. Buďme si toho vědomi.

Jíme-li cokoliv s vděčností, dáváme dar nejen tomu, co jíme i těm, kteří se na tom, co dáváme do úst jakkoliv podíleli, ale zároveň dáváme dar sami sobě. Vděčnost je velmi léčivá a v našich životech ji potřebujeme oživovat a posilovat.

Když toto propíšeme do svých každodenních životů, postupně budeme měnit k lepšímu celý svět.

3. Podporovat vděčné, citlivé a zodpovědné zacházení se zvířaty, rostlinami i dalšími bytostmi

Není možné zacházet s jakýmikoliv bytostmi tak, jako by nám patřily. Není možné zacházet s jakýmikoliv bytostmi tak, jako by neměly své vlastní vědomí a své vlastní prožívání. 

Je potřeba vnímat, že živočichové, rostliny i další bytosti mají své vlastní prožívání, pocity a mnohé bytosti i emoce (např. zvířata). Rozhodně ne méně bohaté a intenzivní jako máme my lidé. Pokud si toto dostatečně uvědomíme, už nemůžeme pokračovat ve vykořisťování zvířat a dalších bytostí, v jejich věznění, v jejich poškozování nevhodným zacházením a podmínkami, které jim nesvědčí.

Je potřeba, abychom my lidé vnímali sami sebe jako součást přírody = součást společenství bytostí, kde jsme si na určitých úrovních rovni, i když máme jiné možnosti tvoření a prožívání.

4. Inspirovat veřejnost k tomu, aby preferovala to, co vzniká v místě, kde žijeme nebo v jeho nejbližším okolí

Změnu tvoříme každý z nás, každý sám za sebe. Čím více nás bude těch, kteří preferujeme lokální produkci ve všech možných sférách, tím se nám všem povede lépe. Budou tu snadněji vznikat místní producenti toho, co potřebujeme ke svému každodennímu životu. Tak bude stále snadnější využívat místní produkce i v oblastech, kde je to dosud složité. Budou tu snadněji vznikat osobní vztahy a vazby mezi lidmi, kteří se tak mohou více vzájemně inspirovat, podporovat a propojovat. Povede to k oživení lidí i míst a snadnějšímu a šťastnějšímu životu nás všech. 

Nedílně to povede i ke zmírnění mnoha nepříznivých jevů, jakými jsou znečištění životního prostředí, přebujelá doprava a s ní související hluk a další jevy, zbytečné náklady na dopravu, které se odrážejí v prodejních cenách atd.

5. Podporovat využívání místních zdrojů pitné a užitkové vody

Pokud piju vodu dovezenou z místa vzdáleného několik set až tisíc kilometrů, je tu cosi velmi v nepořádku. Nejde tu jen o problematiku plastů, problematiku nadměrné dopravy zatěžující naši planetu, ale jde tu i o "zmatení" vyplývající z toho, že je nepřirozené pít vodu, která má úplně jinou energii než místo, kde momentálně fyzicky jsem. Vede to k tomu, že nejsme patřičně energeticky spojeni s místem, kde žijeme a z toho plyne naše vykořenění a řada problémů tohoto světa.

6. Podporovat "uzdravování vody"

Voda je tu příliš fyzikálně i chemicky znečištěná. Je potřeba omezovat zdroje znečišťování vody a podporovat přírodní a přirozené samočistící mechanismy. Tak bude možno více využívat místních zdrojů vody, což povede k omezení mnoha nepříznivých jevů.

Je potřeba najít a rozšířit jiné možnosti úpravy pitné vody ve vodovodech než její chlorování, které nás poškozuje.

7. Podporovat energeticky citlivé a odpovědné nakládání s vodou

Voda je médium, které velmi ochotně přebírá energie. Je potřeba s vodou zacházet tak, aby byla nejenom chemicky a fyzikálně čistá, ale aby byla čistá i energeticky. 

A ideálně abychom do vody, kterou pijeme i jinak využíváme, vkládali ozdravující a harmonizující energie. Povede to k našemu ozdravování a harmonizaci.

Je potřeba podporovat vodu i v tom, aby byla skutečně živá. Voda potřebuje proudit a vířit, voda potřebuje interagovat. Voda, která dlouho stojí bez hnutí a interakce, je energeticky umrtvená a tuto energii do sebe přebíráme.

֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou podporu a pomoc.

֍



Rukodělné výtvory

aneb 
Rukodělné výtvory a radostná (spolu)tvorba


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Podporovat znovuoživení a rozšíření rukodělné tvorby a výroby

2. Inspirovat a ukazovat cesty k radostné tvorbě

3. Inspirovat a ukazovat cesty ke svobodné spolutvorbě

4. Vytvářet vlastníma rukama předměty denní potřeby jako krásná díla s léčivým a harmonizujícím přesahem 

prodej, dražba či směna těchto děl nám pomůže rozvíjet a financovat týmová setkání a dílčí projekty, na nichž budeme pracovat


֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou pomoc a podporu.

֍



Svobodné živobytí

aneb 
Harmonické a svobodné spolubytí, svobodné živobytí a svobodná skutečná s/měna


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Inspirovat k novým způsobům a cestám, jak žít každodenní naplňující život v rámci širšího společenství

2. Podporovat, rozšiřovat a umožňovat svobodu profesního sebeurčení (živobytí) včetně vhodných podmínek pro to, aby mohlo být skutečně žito

3. Podporovat a umožňovat sdružování svobodných živobytníků a tvorbu společného díla ve prospěch širšího celku.

4. Podporovat a umožňovat svobodnou směnu zboží a služeb

5. Podporovat a umožňovat vy/tvoření svobodné měny, která přinese další možnost, jak vzájemně směňovat

Je potřeba nahradit bezcenné zástupné předměty (např. bankovky) skutečnou měnou. Bankovky jako bohatstvím nekryté papírky v současnosti umožňují tištění a jiné generování peněz pro peníze, což nevytváří žádnou skutečnou hodnotu. To je jeden z důvodů, proč čelíme všeobecnému úpadku a zadlužení.

Tato svobodná skutečná měna bude mít svou skutečnou hodnotu, tak jako tomu bylo i v historii, může být např. v podobě zlata a dalších vzácných kovů, v podobě krystalů a dalších cenných předmětů a objektů.

Svobodná směna a svobodná měna umožní, aby se bohatství neodvádělo kamsi jinam, ale zůstane v rukou těm, kteří je sami vytvořili. Ti potom budou spolurozhodovat o tom, jak se s tímto bohatstvím naloží. Pokud budou dobře sloužit naší zemi a našemu světu, bude zde vždy dost lidí, kteří se budou chtít podílet na realizaci projektů, které budou tito lidé s bohatstvím chtít tvořit.

Svobodná spolutvorba svobodných živobytníků totiž umožní, aby lidé zcela svobodně "pracovali" vždy jen tam, kde to s nimi ladí a rezonuje. Tedy nebudou vázáni smlouvami a ani jinými způsoby nebudou tlačeni otročit někomu, kdo je využívá či zneužívá a nebudou muset spolupracovat s tím, kdo nevytváří v naší zemi a v tomto světě skutečné hodnoty.


֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou pomoc a podporu.

֍



Nadační fond

aneb 
Svobodné nadační a jiné fondy


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Vytvořit nadační fond, který bude finančně podporovat ty projekty a akce, které budou tvořit to, co je tu nejvíce zapotřebí

Finanční prostředky tohoto fondu budou použity nejen na realizaci dílčích projektů a akcí projektu Projekt Nový Svět, ale i na podporu projektů a akcí jiných subjektů, které budou tvořit v souladu s potřebami naší země a našeho světa.

.

2. Nacházet cesty, jak vytvářet místní, zájmové a účelové fondy, které budou sbírat a/nebo shromažďovat finanční a další prostředky pro tvorbu naší země a našeho světa tzv. odspodu.

Bude tím umožněno, aby vznikalo vždy jen to, co vzniknout má. Takový fond, který osloví svým programem, esencí a posláním dostatečné množství lidí, bude schopen soustředit náležité množství financí či dalších prostředků pro to, aby účel, pro který vznikl, mohl být naplněn. Povede to k tomu, že tu bude vznikat jen to, co dává smysl mnoha lidem, což znamená, že vznikne to, co bude skutečně naplňovat naše společné lidské potřeby. Ať už lokálně, tak i na úrovních širšího celku.

.

Díky tomu tu nebudou vznikat černé díry na peníze, nebudou tu vznikat neúčelné a nevyužité stavby a jiné rozporuplné, pochybné či škodící projekty a podniky. Díky tomu budeme my všichni rozhodovat o tom, co se bude v naší zemi a v našem světě tvořit.

Svobodné živobytí, svobodná směna, svobodná měna a svobodné fondy umožní, aby se přesunula činná moc skutečně do rukou lidem a ne "našim politickým a jiným zastupitelům", kteří hájí velmi často mnoho jiných zájmů na úkor těch zájmů, pro které byli vybráni.

Svobodné živobytí, svobodná směna, svobodná měna a svobodné fondy umožní, že namísto placení daní do nenasytné a bezedné státní kasy tu budeme hospodařit s našimi prostředky my všichni společně.


֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou pomoc a podporu.

֍



Půda pro mír

aneb 
Živná půda pro mír, lásku, zdravé, laskavé a láskyplné vztahy


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Předávat a zprostředkovávat lidem esenci lásky, laskavosti a míru

Každé setkání s láskou, laskavostí a mírem v srdci je léčivé a hluboce se nás dotýká. Může nám zprostředkovat prožitky téhož, které nám doslova mohou změnit život.

Každé setkání s láskou, laskavostí a mírem v srdci nám pomáhá uvidět, kde to sami nežijeme. 

To vše může vést k tomu, že svůj dosavadní život budeme chtít změnit a už budeme vědět, za čím jít.

.

2. Pomáhat lidem léčit jejich srdce, jejich hluboká zranění, ublížení a traumata.

Obrovské množství lidí je tu hluboce zraněných, zraňovaných, ublížených, traumatizovaných, a proto nešťastných. Takoví lidé potřebují jemné a citlivé léčení, které jim pomůže otevírat srdce lásce a žít šťastnější a radostnější život. Čím více tu bude lidí s otevřeným srdcem, tím zdravější a radostnější bude celý náš svět.

Bude to jedna z cest/pomoc pro ty, kteří budou chtít změnit svůj dosavadní život směrem k lásce, laskavosti a míru.

.

3. Inspirovat a vést k proměně dualitního myšlení v myšlení odpovídající skutečné podstatě tohoto světa, který není černobílý 

Budeme tak vytvářet podmínky pro vzájemné porozumění, které je klíčem pro smiřování.

.

4. Tvořit živnou půdu a podhoubí pro smiřování lidí, skupin, národů...

Někdo to smiřování musí začít, někdo to musí vyslovit a tím připravit. Někdo musí ukázat, že je to možné a jak se to dělá. K tomu budeme inspirovat a ukazovat cesty.

.

5. Ukazovat a inspirovat k žití svobodných, zdravých, laskavých a láskyplných vztahů jak v individuální rovině (k sobě a druhým), tak i v rovině kolektivní

Kdo žije sám sebe, ten nepotřebuje válčit, bojovat ani škodit.  Ten touží ve svém každodenním životě žít a prožívat lásku, radost a krásu.

.

6. Tvořit realizační rámec naší kolektivní hluboké touhy po míru, který však vychází a přichází především z vnitřního míru jednotlivců



֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou pomoc a podporu.

֍



Posvátné přijímání

aneb 
Posvátné přijímání božských a pozemských darů a zázraků včetně života a smrti - zrození a umírání člověka 


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Přinášet a tím zvědomovat téma smrti, umírání a lidské smrtelnosti a vytvářet prostor pro to, abychom se přestali smrti bát a tím ji mohli integrovat do života

Je tu velmi zapotřebí, aby se toto téma začalo objevovat v našich životech pro to, abychom ho mohli přijmout jako přirozenou a důležitou součást našeho života a tohoto světa.

Kdo přijímá smrt, umírání a svou vlastní smrtelnost, ten skutečně přijímá i život. Kdo skutečně přijímá život, ten jej může a bude chtít skutečně i žít.

To zcela přirozeně povede k tomu:
a) že si budeme více vážit života, budeme více žít a prožívat (méně přežívat),
b) že budeme více zvažovat, čemu budeme věnovat svou pozornost a sílu,
c) že si budeme vědomě a zodpovědně navnímávat, co budeme chtít tvořit a žít, jakým způsobem budeme chtít se svým životem naložit.

.

2. Inspirovat a ukazovat cesty k tomu, abychom mohli patřičně zhodnotit potenciál období umírání.

V období umírání, tedy v období přechodu duše z pozemského bytí ve fyzickém těle do jiných, jemnohmotnějších dimenzí, se totiž může mnoho transformovat a uzdravit. Je to období velmi požehnané pro transformaci a uzdravování. Více viz v článku na blogu 4 z klíčových míst proměny světa.

.

3. Podporovat doprovázení umírajících a pomoc jejich blízkým, podporovat přirozené, laskavé a léčivé pohřebnictví.

Je velmi potřeba vrátit laskavost a porozumění do péče o umírající, včetně podpory jejich doprovázení blízkými osobami.

Je potřeba pomáhat pozůstalým tak, aby se mohli vyrovnat s odchodem svých blízkých a mohli tak tuto zkušenost integrovat do života.

Je velmi potřeba, aby se proměnilo pohřebnictví takovým způsobem, aby podporovalo léčení tohoto světa.

.

4. Inspirovat a ukazovat cesty k tomu, abychom si uvědomovali obrovskou sílu a zároveň křehkost rodícího se života a tím toto téma více zvědomovat.

Kdo startuje svůj život laskavým a láskyplným zrozením, ten má v životě mnohem méně práce sám se sebou a může žít mnohem šťastnější a radostnější život. Kdo si je vědom toho, jak citlivé a křehké je rodící se děťátko, ten s ním zachází mnohem citlivěji a lépe.

.

5. Podporovat přirozené a láskyplné porody, patřičnou předporodní i předkoncepční péči.

Tak, aby se sem rodilo více zdravých a šťastných dětí, které budou těmi, kdo spolu s námi budou tvořit a budovat nový svět.

.

6. Podporovat přirozenou posvátnou úctu k životu a jeho darům

Přirozená posvátná úcta k životu a jeho darům je projevením přirozené spirituality člověka, která tu velmi chybí a je potřeba ji do života navrátit.

Smrt je posvátná, život je posvátný. Umírání je posvátný akt, zrození je posvátný akt. Je potřeba, abychom to takto vnímali a více i prožívali.

.

7. Vytvářet prostor a podhoubí k tomu, aby lidé viděli/měli ve svém životě více zázraků

Je tu řada každodenních zázraků, které se nám odehrávají před očima a mnozí to vůbec nevidí. Přirozený údiv a žasnutí nad zázraky a krásou života posiluje přirozenou úctu k životu a dává našemu životu radostnější, hlubší a plnější rozměr.



֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou pomoc a podporu.

֍



Přátelské technologie

aneb 
Přátelské technologie pro přirozený život na Zemi


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. Přinášet do společného prostoru téma technologií jako nástroje, se kterým je potřeba vědomě a zodpovědně zacházet.

Technologie jsou nástroji, se kterými je potřeba patřičně zacházet tak, aby nám pomáhaly a neškodily. Je potřeba jich užívat účelně a ne více, než je nezbytné, protože jinak nás vzdalují od života a naší přirozenosti.

.

2. Zvědomovat téma nutnosti změny v oblasti vyvíjení, vytváření a šíření nových technologií.

Neuvědomělá tvorba nových technologií bez obezřetného prozkoumání toho, co vše do společného prostoru přináší, způsobuje mnohé škody.

Je potřeba vytvářet nové technologie s velkou bdělostí, obezřetností a s vědomím jejich vlivů na tento svět tak, aby bylo eliminováno jejich škodlivé či nevhodné působení.

Je potřeba zvažovat, zda vůbec nějakou novou technologii v dané oblasti potřebujeme, zda-li jen v daný čas nevidíme možnosti, jak danou oblast ošetřit přirozeně v rámci toho, co nám přináší příroda a přirozené přírodní a fyzikální děje...

.

3. Podporovat a umožňovat vyvíjení, vytváření a šíření nových technologií přátelských k životu lidí, přírody i celé planety Země.

Není nutné vracet se na stromy. Je potřeba propojit přírodu a technologie. Technologie nejenomže nemusejí škodit, ale dokonce mohou podporovat to, co je zdravé a souladné.

Je to cesta, která vyžaduje a bude vyžadovat spolupráci a spolutvorbu mnoha lidí z různých oblastí. Tak, abychom byli skutečně schopni vytvořit technologie neškodlivé a dokonce technologie prospěšné.

Zdá se to být utopická vize, ale jiná cesta do Nového Světa a Zlatého věku v tomto není.


֍

Uvítáme finanční, technickou, mediální či jakoukoliv jinou pomoc a podporu.

֍



ČINspirace pro svět

aneb

Český národ pro celoplanetární přerod


Cílem projektu je rozšířit inspiraci z naší země do celého světa.

.

Naše země je hlavou, srdcem i tělem (líhní) Nového Světa a Zlatého věku.

Je a bude potřeba šířit to, co se tu vylíhne.

 Takovým způsobem, aby i lidé z jiných zemí mohli čerpat z toho, co tu tvoříme a vytvoříme.

.

Vlna změn se díky tomu bude moci lépe a rychleji šířit do světa.

.

ČINspirace = česká inspirace = čin a duch = čin v duchu = Česko se nadechuje a pozvedá = Česko ve svém duchu

.

Vytvoříme prezentační a komunikační kanály, kudy bude moci do světa téci inspirace v angličtině a možná i v dalších jazycích. 

.

Budeme šířit nejen to, co se vylíhne a urodí v rámci projektu Projekt Nový Svět, ale i v rámci dalších souladných projektů.


Alchymický léčivý film

aneb

Film, jaký svět ještě neviděl


A císařovy nové šaty to nebudou... 

Film budeme tvořit alchymickým způsobem a alchymickým způsobem ho budeme i promítat. 

Promítání filmu bude součástí celosvětové propagační kampaně na naše živé vysílání.

Výtěžek z promítání filmu použijeme na úhradu nákladů projektu.

A film sám bude velkým léčením tohoto světa...

Velkým a laskavým léčením,

jaké svět teprve

uvidí.


Celoplanetární živé vysílání

bude

vyvrcholením projektu.

.

NĚKOLIKADENNÍ PŘÍMÝ PŘENOS,

bude vysílán po celé planetě a bude tak dostupný pro každičkého člověka na Zemi.

.

Je tu myšleno i na nemajetné, kteří se budou moci účastnit velkých společných projekcí ve svých zemích, které budou navíc tlumočeny do lokálního jazyka pro ty, kteří nebudou rozumět řečem, jimiž budeme v rámci přenosu hovořit. Je tu počítáno i s přírodními národy ukrytými v divočině, jejichž příslušníci budou moci být součástí přenosu zprostředkovaně přes své šamany.

.

Během tohoto přímého přenosu se bude skrze členy realizačního týmu dít

OBROVSKÉ PŘEDÁNÍ,

které bude léčit a měnit tento svět. Odhaduji, že během přenosu může dojít k probuzení cca jedné miliardy lidí.

.

Náklady na projekt a realizaci přenosu odhaduji řádově na jednu miliardu. Zdá se to být hodně, ale je a bude to velmi efektivní akce. Jeden probuzený člověk za jednu pro-investovanou korunu.


Novodobá bible


Kniha, ve které bude ukryto mnoho moudrosti, krásy i léčení.

Toho klíčového, co bude předáno v rámci přenosu i toho, co nebude předáno nebo nebude moci být předáno v rámci přenosu.

Bude ilustrována a také obohacena fotografiemi z průběhu přenosu, jakožto i reprodukcemi maleb a dalších uměleckých děl.

Tato kniha bude sama o sobě velkým léčením a nástrojem pro ty, kteří se přenosu nezúčastní a pro ty, kteří se budou chtít v této formě vracet nejen k přenosu a v něm předanému.

Stane se velkým pokladem, který bude s úctou a vděčností uchováván a předáván po mnoho generací.


Umožní předávat velkou moudrost, krásu a léčení dál i těm, kteří se teprve narodí.

Bude navíc záznamem - kronikou toho, co se událo, stalo a odehrálo.

Aby se nezapomnělo na to, co Zlatému věku předcházelo.

Bude vytvořena pravdivě a čistě

a...


Chtěl bys Projekt Nový Svět nebo jeho dílčí projekty

podpořit nebo se zapojit jako spolutvůrce?

Napiš mi na ariel@arielrea.cz

Líbí se ti, co tvoříme a chceš projekt podpořit hned teď?

V tuto chvíli vše financuji ze svých vlastních prostředků.

Můžeš podpořit celý projekt tím, že finančně

podpoříš mě osobně.

Můžeš

zaslat libovolný dar

na účet 251 251 25 / 2010 (Fio)

s variabilním symbolem 333. Tvůj dar

řádně přiznám a peníze od tebe vynaložím účelně

a s vděčností na to, co je pro provoz a rozvoj projektu potřeba.

můžeš k využít i qr kódu níže.

děkuji ti.

Číslo účtu 251 251 25 / 2010

I

TY MŮŽEŠ

projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět