4 KLÍČOVÁ MÍSTA S OBROVSKÝM PŘESAHEM

DO PROMĚNY TOHOTO SVĚTA, KTERÁ VNÍMÁM V TUTO CHVÍLI JAKO NEDOCENĚNÁ AŽ ZANEDBANÁ

 
Vnímám je jako velmi důležitá a klíčová pro proměnu tohoto světa.

Pro proměnu tohoto světa ve svět, který budeme cítit jako náš a ve kterém bude radost žít.

Sama jsem volána a systematicky se připravuji na to, abych se těmto místům mohla více věnovat v mé terapeutické, duchovní a další práci. 

Třeba i ty jsi jedním z těch, kteří budou v těchto místech cítit své poslání nebo z těch, kteří již v těchto místech působí.

A která místa to jsou?

PRÁCE S DĚTMI + PRÁCE SE ZLOČINCI A ODSOUZENÝMI + CHARITATIVNÍ PRÁCE + PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI

1. PRÁCE S DĚTMI

Děti se v současné době rodí a vyrůstají do světa, který je obrovsky vzdálen světu, do kterého by se chtěly rodit a ve kterém by chtěly vyrůstat a žít. Mnohé z těchto dětí mají velmi vyspělé a rozvinuté duše, a proto si procházejí velmi těžkými zkušenostmi i v podmínkách, které se nám z leteckého pohledu zdají být vyhovujícími, běžnými či dobrými.

Úroveň prožívání však u těchto dětí velmi málo koreluje s tzv. objektivními podmínkami, protože je silně odvislá od individuality dané bytosti, od jejích historických zkušeností na úrovni duše i jejích úkolů a zkušeností v aktuálním zrození.

Z toho vyplývá, že mnoho problémů mají nejen děti vyloženě týrané, zanedbané či různým způsobem deprivované, ale i děti vyrůstající v poměrně harmonickém rodinném prostředí. Ty problémy vyplývají do značné míry z toho, jakou podobu má v tuto chvíli náš svět.

Děti jsou velmi vnímavé a otevřené bytosti a ač se teprve učí v tomto světě fungovat, dokáží vnímat a cítit velmi silně a hluboce to, co je tu v nepořádku.

Potřebujeme tu vybudovat svět postavený na zdravých základech, a proto je klíčové, abychom věnovali dostatek pozornosti péči o děti a mladistvé.

Oni jsou těmi, kdo přeberou štafetu po nás.

Abychom mohli

skutečně ozdravit tento svět, potřebujeme,

aby tu žily a vyrůstaly zdravé a šťastné děti a mladiství.

V tuto chvíli se tu znepokojivě mnoho dětí a mladistvých potýká s různými psychickými problémy, závislostmi, i fyzickými problémy. Často je jejich vnitřní pnutí tak velké, že ho utápí a umrtvují v alkoholu a jiných látkách, až překvapivě mnoho se jich sebepoškozuje řezáním, pálením a dalšími způsoby, protože nevidí nebo nemají jiný nástroj, jak s tím pracovat.

A) Mnohým z nás je celkem zřejmé, že oblast školství a vzdělávání je pro budoucnost našich dětí i tohoto světa zcela zásadní.

B) Mnohé se tu děje i kolem zajištění fyzického zdraví dětí a odstínění vlivů, které jsou tu prezentovány jako vhodné či dokonce povinné, a přitom zdraví dětí poškozují.

C) Ovšem velmi málo je tu zvědoměno, že je velmi potřeba věnovat se i terapeutické, duchovní a další práci s dětmi a mladistvými, která se vzděláváním a fyzickým zdravím přímo/přímočaře nesouvisí.

Již tu vnímám a vím o mnohých těch, kteří jsou k práci s dětmi a mladistvými voláni.

Chci tu vyslovit a vepsat do prostoru, že mají mou podporu i podporu existence.

V tuto chvíli totiž v odborných i dalších kruzích převažuje pohled, že vše, co se dotýká dítěte, vyřeší práce s rodičem. Je to z mnoha důvodů velká mýlka.

Toto je obrázek, který

je potřeba, abychom uviděli v celém jeho potenciálním budoucím dopadu.

A teprve, když ho skutečně uvidíme, můžeme nacházet nejen cesty, ale i síly a zdroje ho změnit.

Tak, jak je potřeba.

Co v tom dělám já

I já v této oblasti již působím, mé terapeutické služby jsou otevřené nejen dospělým, ale i dětem a mladistvým.

Také jsem vytvořila projekt Rodiče a děti, který je zatím v rozjezdu.

A před mnoha lety mi ve snech přišla část mého poslání týkajícího se dětí - požehnání novorozeným (s informací, že toto tu vlastně ještě nikdo nedělá).

Nevím, zda se to změnilo, zda tu někdo takový působí... K tomuto postupně uzrávám a vím, že dobře uchopený (láskyplný) akt požehnání může vytvořit pro život novorozeného i jeho rodiče obrovskou hodnotu. A tím i obrovskou hodnotu pro tento svět.


2. PRÁCE SE ZLOČINCI A ODSOUZENÝMI 

(ne vždy je zločinec odsouzený a ne vždy je odsouzený skutečně zločincem)


Je potřeba, abychom přestali živit pole ZUB ZA ZUB, tedy ublížil jsi, tak tě potrestám a tím/nebo ti taky ublížím.

Proto

je potřeba, abychom přinesli 

potřebné léčení - proměnu tohoto tématu,

proměnu současného paradigmatu do konstruktivního přístupu.

Je potřeba, abychom toto pole 

proměnili do konstruktivního přístupu

založeného na tom, že každý (až na možné výjimky) je schopen pozitivní evoluce.

To znamená, že můžeme i lidem, kteří něco spáchali, pomoci, aby tuto svou životní zkušenost 

přetavili do poznání a vnitřní proměny, 

která z tohoto poznání vyplývá.

Osudy lidí a kořeny toho, co udělali, jsou často velmi spletité a mnohdy mohou sahat poměrně hluboko do minulosti a v určitých rozměrech sahají až do dávných věků. V této perspektivě se ohlazují hrany a vyloženě individuální vina se začíná škálovat a proměňovat až do viny kolektivní.

Proto je potřeba, abychom změnili přístup k lidem, kteří něco spáchali. Náš přístup jako jednotlivci i jako společnost.

To, že daného člověka uvězníme, sice řeší to, že po nějaký čas neběhá po ulicích, ale vůbec to neřeší jeho i náš problém.

Je potřeba pomoci těmto lidem, aby se proměnili tak, aby již vůbec nechtěli/nepotřebovali páchat špatné/trestné činy a skutky.

Tím se uzdraví nejen oni, ale uzdraví se jimi o kousek i náš svět.

Často takoví uzdravení zločinci mohou být dokonce těmi, kdo budou konat velké dobro -pracovat v pozitivním rozměru pro tento svět. 

Co v tom dělám já

Sama už nějaký čas cítím volání začít se tomuto tématu více věnovat.

Mimo mého působení na úrovni silného zvědomování tohoto tématu v prostoru a mimo mého působení na úrovni tvoření silných záměrů, které toto téma na celoplanetární úrovni ošetřují, bych se chtěla vydávat do věznic a promlouvat/pracovat s odsouzenými.

Vnímám, že to přinese mnoho podnětů pro mou osobní práci i pro práci v rámci projektu Projekt Nový Svět, ale nedílně mě to bude velmi posouvat i v rámci mé osobní evoluce.

3. CHARITATIVNÍ PRÁCE


Je potřeba proměnit i tuto oblast.

V tuto chvíli se vynakládají obrovské prostředky na to, abychom z bezmocných činili ještě bezmocnější. 

V tuto chvíli místo toho, abychom pomáhali konstruktivně, pomáháme destruktivně.

Místo toho, abychom dávali lidem nástroje, které by jim pomohly k tomu, aby se o sebe mohli postarat sami, staráme se o ně my.

Vytváříme tím černou díru, do které neustále proudí naše energie a hmotné prostředky a přitom to skoro vůbec nic neřeší.


Je potřeba lidi naučit rybařit a ne jim chytat ryby, vozit jim je a ještě je jimi krmit.


Je potřeba mnoha způsoby

posilovat kompetence lidí, kteří se ocitnou v tíživé situaci

a pomáhat jim tak, abychom za ně nedělali více,

než je třeba.


Již jsou tu určité iniciativy, které pracují v tomto duchu, iniciativy, které lidi v tíživých situacích spíše provázejí a podporují, a tím jim umožňují, aby zesílili a vnitřně vyrostli a byli se poté schopni zařadit do života ne jako v bezmoci udržované oběti, ale jako lidé, kteří se o sebe dokáží postarat.


Toto, co tu píšu, se v tuto chvíli netýká sociální oblasti, ale skutečně charitativní práce. Práce s bezdomovci, práce s lidmi na okraji společnosti, práce s lidmi postiženými působením živlů a jinými vlivy, ale i charitativní práce v zemích, kde mají lidé v tuto chvíli obtížný přístup k čisté vodě, potravě apod.

Co v tom dělám já


Před pár lety jsem k tomuto tématu natočila video Proč charita není nejvyšší formou pomoci a proč nevytvářet závislé vztahy a v té době jsem k tomu napsala i článek Jak zdravě a léčivě přistupovat k cizí bolesti. 

Jsem otevřená i dalším cestám, jak podporovat novou, souladnější podobu charitativní práce a uvidíme, kam přesně mě to povede...


4. PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI

Toto téma již mě volá delší čas a je potřeba, abychom tu mnoho proměnili.


A) Nejde tu jen o to, abychom téma smrti, umírání a lidské smrtelnosti zvědomili.


B) Nejde tu jen o to, abychom se smrti přestali bát a integrovali ji do života (a to v mnoha aspektech), což zcela přirozeně povede k tomu:

a) že si budeme více vážit života, budeme více žít a prožívat (méně přežívat),

b) že budeme více zvažovat, čemu budeme věnovat svou pozornost a sílu,

c) že si budeme vědomě a zodpovědně navnímávat, co budeme chtít tvořit a žít, jakým způsobem budeme chtít se svým životem naložit.

C) Jde tu v tomto kontextu o to, že

je potřeba

abychom my všichni lidé

naše umírající skutečně osobně doprovázeli

a pomohli jim zhodnotit potenciál tohoto přechodového

a velmi duchovně silného období lidského života.

umírání je přechod do jiné dimenze

a může podpořit přerod

světa

V období umírání, tedy v období přechodu duše z pozemského bytí ve fyzickém těle do jiných, jemnohmotnějších dimenzí, se totiž může mnoho transformovat a uzdravit.

Každý, kdo období umírání zhodnotí v pochopení a porozumění tomu, proč žil tak, jak žil, tvoří pro sebe i tento svět obrovskou hodnotu.

Každý, kdo období umírání zhodnotí v sebeléčení, které je v těchto chvílích pro některé záležitosti mnohem přístupnější a dá se říci, že požehnané, tvoří pro sebe i tento svět obrovskou hodnotu.

Každý, kdo sám sobě a svému životu porozumí, každý, kdo odpustí sám sobě i jiným, každý, kdo se smíří, každý, kdo opustí a rozpustí pocit viny, každý, kdo se stane v tomto období před smrtí vědomějším, čistším a jasnějším, požehnává nejen sebe a svůj další osud v podobě svého příštího zrození, ale nedílně tím požehnává i tento svět, který se pak stává vědomějším, čistším a jasnějším.

Každý takový umírající tvoří pole, které zpřístupňuje mnohým mnohé. A to na kolektivní úrovni.

Každý takový umírající ulehčuje život a šetří práci svým potomkům, kteří by jinak žili s rodovými zátěžemi nebo by je museli sami léčit (o tom mnozí víme své).

Každý takový umírající si připravuje a kypří půdu pro své další zrození a nemusí již prožívat, a tak opakovat to, co již bylo pochopeno a proměněno.

Co v tom dělám já

Jsem volána doprovázet umírající a k tomuto postupně uzrávám.

Ráda sebou v mé individuální práci i v rámci projektu Projekt Nový Svět mnoha způsoby podpořím práci jednotlivců i skupin pracujících v tomto tématu a duchu.

Proto

je potřeba, abychom přinesli 

potřebné léčení - proměnu těchto témat,

proměnu současného paradigmatu do konstruktivního přístupu.


JIŽ NENÍ POTŘEBA STÁLE OPAKOVAT MINULOST, JE POTŘEBA TVOŘIT ZCELA JINOU REALITU.

A práce s dětmi a mladistvými, práce se zločinci a odsouzenými, charitativní práce a práce s umírajícími jsou oblasti, kde je nás všech velmi třeba.


❤ Ze srdce a srdcem svým Ariel a Projekt Nový Svět ❤


P.S.
Ráda se propojím s těmi, kteří působí nebo chtějí působit v těchto oblastech a zároveň cítí chuť či volání se se mnou také propojit. Můžeme se propojit jakýmkoliv způsobem.

P.P.S.

Před 3 lety jsem napsala na mém osobním blogu článek k tématu smrti, umírání a manipulace strachem, můžeš na něj mrknout O smrti, strachu z ní a manipulaci.

.

Pokud tě zajímá téma dětí a rodičovství, můžeš mrknout na stránku projektu Projekt Rodiče a děti i na archivní příspěvky na toto téma na mém osobním blogu:

Proč vznikl projekt Rodiče a děti a co přináší

Video 2 největší mýty o dětech

Glosa k výchově dětí

.

K tématu charity jsou dostupné již zmíněné příspěvky video Proč charita není nejvyšší formou pomoci a proč nevytvářet závislé vztahy a článek Jak zdravě a léčivě přistupovat k cizí bolesti. Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět