Letošní slunovratové období bylo obzvláště silné a z mnoha důvodů speciální.

To jsme vnímali a zároveň sebou mocně tvořili my, kteří již žijeme v energiích Nového Světa...
Po slunovratové tragédii - střelbě na Filozofické fakultě v Praze sílu a speciálnost tohoto temného času nemohli nevnímat ani ti, kteří dosud žijí své životy obestřeni závoji iluzí o podstatě tohoto světa a pravé podstatě života.

Odkaz tragické události

Takovéto tragické události vždy hýbají mnoha lidskými životy a mnoha lidskými srdci. Můžeme si z toho, co se stalo, vzít každý něco pro sebe.

Tím naplníme odkaz těch, kteří byli nebo jsou touto událostí přímo zasaženi.

Můžeme vědomě setrvávat v míru a citu svých srdcí, účastni toho, co se stalo.

Můžeme si uvědomit svou vlastní smrtelnost, abychom se svým každodenním životem naložili nejlépe, jak umíme.

Můžeme se více těšit z toho, že tu ještě jsme, a že máme své blízké, kteří tu v tuto chvíli s námi jsou, ale nikdy nevíme, kudy povede naše i jejich životní cesta a jak dlouho na ní každý z nás budeme.

Můžeme zahlédnout obrovskou křehkost a zároveň sílu života...

Můžeme si položit otázku, jak to skutečně bylo, co vše a kdo je v pozadí...

Můžeme vnímat mnohovrstevnatost této události a její poselství pro nás, naši zemi i tento svět...

Opouštět dualitní myšlení

Tento svět totiž není černobílý a DUALITNÍ MYŠLENÍ JE POTŘEBA OPOUŠTĚT.


Dualitní myšlení je jednou z hlavních příčin bojů a válek. 

Dualitní myšlení nedává prostor pro blízkost, vzájemné porozumění a nacházení společných a souladných cest.

Proto je tento svět tak rozdělen a rozštěpen.


Jednou z ukázek dualitního myšlení je zbrojení.

V iluzi podpory bezpečí a zajištění míru tvoříme zbraně, kterými se pak vzájemně zabíjíme.


Vyrábíme, prodáváme a "vybraným stranám" poskytujeme zbraně, které jsou schopny ve vteřině ukončit život člověka.


Vyvíjíme do těchto zbraní střelivo s expanzivními účinky, aby poškození střelené bytosti bylo co největší.

Lidé doma běžně přechovávají smrtící zbraně.

 Toto je jen špička ledovce ukazující naše lidské zmatení a odpojení od podstaty života.

Pojďme posilovat to dobré, co je v každém z nás. 

Proměna zdola - setkávání s lidmi

Takové činy se rodí často z velkého odpojení od srdce, odpojení od cítění a vnímání, z chaosu, bezútěšnosti, bezcílnosti a zmaru.

Tento svět je ve stavu, kdy tu žije mnoho lidí v takových stavech.

Je potřeba, abychom my, co již žijeme v nových nastaveních, pomáhali i těm tzv. "neprobuzeným".

Abychom se nestranili života se vším, co k němu patří.

Abychom se neuzavírali setkáním s těmi, kteří v tuto chvíli ještě nevibrují na našich frekvencích.

Jen tak je možná proměna tohoto světa.

Už jen naše aurické/energetické/fotonové pole mocně aktivuje a transformuje ty, s nimiž se setkáme. 

Vše, co jsme ve svém životě poznali, objevili, rozklíčovali a projevili, je v našem vyzařování zapsané a sebou to šíříme dál.

Těm, kteří ještě žijí v odpojení a chaosu, naše jasné pole pomáhá k tomu, aby mohli něco z toho, co již čeká ke zvědomění, sami uzřít. Jsme jako vánek, který velmi jemně, ale přitom účinně přiblíží danému člověku důležitá uvědomění a usnadní mu jeho vlastní poznání.

Ale můžeme konkrétním lidem pomoci i více, pokud tak cítíme - je-li to s námi v souladu. Vlídným slovem, úsměvem, pomocí v nouzi, vzájemnou výpomocí... 

Možnosti jsou neomezené.

Proměna shora

Dle naší individuální síly, síly našeho vědomí a záměru mnoho v tomto světě měníme i tehdy, když jemnohmotně pracujeme "osamotě", to je proměna shora.

Například když tvoříme vize, konkrétní záměry či jiným způsobem podporujeme uzdravení/proměnu tohoto světa.

I každý vhled či jiný posun, který ty sám uděláš, mění nejen tebe, ale zároveň celý tento svět. Jak moc mění tento svět, to už bývá individuální záležitost, ale obecně to platí bezezbytku.

Fyzické setkávání nese zcela jiné a v některých ohledech silnější působení, které je tu nezbytné, a to je proměna zdola.

Proměna zdola - další možnosti

Dle individuálních darů, schopností a záměrů někteří z nás také sebou aktivujeme nejen lidi, ale i zvířata a rostliny, se kterými se setkáme, předměty, kterých se fyzicky dotkneme či místa, která osobně navštívíme. 

Někteří z nás vytváříme nová silová/energetická místa nebo dokonce nové portály. 

Někteří z nás čistíme, aktivujeme a posilujeme stávající silová místa a portály,

na některých místech můžeme být vedeni ukotvovat své kódy pro pomoc lidem, kteří na ta místa přijdou s tímto záměrem či je-li k tomu připravena jejich duše.

Někteří z nás pracujeme i se živly a dalšími bytostmi tohoto světa.

Proměna zdola - spolupráce s planetou Zemí/Gaiou

Čím více jsme integrovali své poznání do svých životů a ukotvili do fyzických těl, čím více jsme přítomni v těle a srdci, tím silněji

propisujeme své poznání do energetické/informační/krystalové mřížky planety Země

a tím mocně aktivujeme, obohacujeme a posilujeme vědomí Země/Gaiy a touto cestou i sami sebe navzájem.

My lidé jsme dětmi Země/Gaiy a čím více s ní budeme ve vědomém spojení, tím více se bude dařit obnovovat zdravou rovnováhu na tomto světě.

Země/Gaia je našimi kořeny a zdroji, propojení s ní je zásadní. Pro nás samotné i pro tento svět.

Jak se propojit se sebou a tím se Zemí/Gaiou

1.

Klíčovým je nejen rozvíjet své světlo/vědomí/poznání, ale i patřičně jej ukotvovat do těla.

Světlo nás vynáší někdy až příliš vzhůru, potřebujeme se proto vracet dolů, do propojení s tělem.

2.

Klíčovým je propisovat své poznání do každodenního života, tedy nejenom vědět, ale i skutečně používat a projevovat to, co jsme poznali.

Jinak zůstaneme teoretiky, kteří skutečně nežijí to, co vědí/hlásají.

Jinak zůstaneme ustrnuti a na místě a přitom v iluzi rozvoje a pohybu.

3.

Klíčovým je nebránit se prožívat i to nepříjemné a bolestné - temné, co život přináší, protože nás to vrací do těla a srdce.

Proto je potřeba prožívat a tím odží(va)t i bolest a všechny nepříjemné pocity. 

Jednak ty, které aktuálně vznikají i ty, které jsme v minulosti dostatečně neprožili a tím neodžili a tím do sebe někam více či méně hluboko uložili.

Kupříkladu bolest odžívaná přes pláč je velmi mocný způsob práce s bolestí.

4.

Klíčové je  propojovat v sobě světlo i čistou temnotu.

Čistá temnota je jako hladivá konejšivá tma, je jako měkká děloha života, kde není nic, a proto je v ní potenciál všeho.

Propojit se s čistou temnotou můžeš jen přes poznání a rozpuštění svých stínů, přes cílené noření se do hlubin své bytosti a svého bytí.

Jen tak můžeme být ve svém středu, což je pro propojení s planetou nezbytné.

Nemůžeš se s planetou dostatečně propojit, pokud nejsi dostatečně propojen sám se sebou.

Když jsi dobře a dostatečně propojen, jsi ve svém středu. Střed je místo, kde když jsi, tak se cítíš dobře. Čím více jsi ve svém středu, tím lépe se cítíš. Za všech okolností.

Je potřeba, abychom byli ve středu fyzickém, kterým je náš pupek, proto nelze jen pracovat duchovně, ale je potřeba pracovat i fyzicky.

Ale zároveň je potřeba, abychom byli i ve středu energetickém, kterým je naše srdce

Pozn.:

Problematika středu a vyvažování je mnohem rozsáhlejší, ale to, co jsem tu uvedla, je to klíčové a v tuto chvíli nejdůležitější.

5.

Klíčové je otevřít se tomu a poznat, že planeta Země/Gaia je živá bytost s vlastním vědomím, která je živá i díky nám a my jsme živi jen díky ní.

Stačí mít toto ve svém vědomí a propisovat toto vědomí do každodenního života. Např. prožívat vděčnost za život, za fyzické tělo, za to, že máme co jíst, za to, že máme kde spát... Každý to můžeme vnímat a prožívat po svém.

Když vnímáš svůj život a vše, co máš, jako dar, zacházíš se svým životem a se vším, co máš, o dost jinak. Neplýtváš svůj život a dny svého života na zbytečnosti, zabýváš se více tím, abys skutečně žil a ne jen přežíval. Neplýtváš svou životní energií na věci, které ti nedělají dobře nebo s tebou neladí, neplýtváš ani jinými zdroji...

Jsme nyní v klíčovém bodě

Současná celoplanetární krize je velmi speciální období v historii existence lidstva i celého vesmíru. 

Je potřeba vytvořit velkou a poměrně rychlou změnu a to není možné bez konkrétních činů a akcí ve hmotě.

Proto je tu mnoho projektů, které mají v záměru tvořit a podporovat proměnu tohoto světa, mezi nimi i Projekt Nový Svět.

Projekt Nový Svět necílí jen na takzvaně probuzené, ale cílí na všechny lidi bez rozdílu. Jedním z jeho hlavních záměrů a cílů je vracet lidi k přirozenosti, ke kořenům a 

probouzet, oživovat, rozechvívat, léčit a uzdravovat lidská srdce.

Proč Projekt Nový Svět cílí na všechny lidi

Jsme-li ve svých srdcích, jsme automaticky propojeni bez rozdílu. Bez ohledu na názory, vyznání, místo pobytu, úroveň vědomí...

Jsme-li ve svých srdcích, jsme automaticky připraveni vytvářet společné a souladné cesty, hledáme společné průniky.

Jsme-li ve svých srdcích, žijeme  a prožíváme bohaté a naplňující životy.

Každý jeden člověk je tím, kdo spolutvoří tento svět. Ať už si je toho vědom, či nikoliv.

Nemusí být každý supervědomý a znalý vesmírných zákonů.

Klíčové je to, ABY LIDÉ BYLI SKUTEČNĚ LIDMI. Aby naplnili to, co skutečně znamená být člověkem.


MÍT ŽIVÉ, CÍTÍCÍ SRDCE, KTERÉ JE SCHOPNÉ MILOVAT.

Kdo má živé, cítící srdce, zcela přirozeně žije v souladu se zákony a zákonitostmi tohoto světa.


Čím více tu bude lidí s živým cítícím srdcem schopným lásky, tím více bude tento svět v pořádku.


Je potřeba měnit-uzdravovat tento svět shora i zdola.

je potřeba pracovat jemnohmotně, ale je velmi potřeba se i fyzicky setkávat.

Proč je tak důležité opouštět dualitní myšlení?

Najdeš v jednom z klíčových článků zde na blogu Jak dojít k míru.

 
P.S.
Jak nejlépe přistoupit k cizí bolesti? Projevit ne lítost, ne soucit, ale účast.

Pokud ti není jasné, co znamená účast a jak se liší od lítosti a soucitu, projasnění můžeš najít v archivním článku na mém osobním blogu Jak zdravě a léčivě přistupovat k cizí bolesti.


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět